7 ciklai I

7 ciklai (I-31)

    Nesuasmeninkite Dievo, nesukonkretinkite Jo. Kai tai padarote, jūs atskiriate Jį nuo savęs. Jūs tampate atskiru individu ir Dievą suformuojate atskiru individu. O du individai ne visados gali susikalbėti. Taip jūs dažniausiai ir jaučiatės – nemokantys rasti bendros kalbos su Dievu. Bet Dievas – tai dieviškoji energija, tai abstraktus dalykas. Čia nėra formos. Yra subtilių vibracijų energija ir į ją turite įeiti pakeldami savo vibracijas. Jums, tikriausiai, skaudu suvokti, kad – Dievo nėra. Dievo nėra kaip atskiro individo. Jūs niekada Jo neapčiuopsite ir nepamatysite Jo formos. Jis nėra asmenybė, Jis yra energija. Energija, išsiskaidžiusi į milijardus dalelyčių ir nuolat save apjungiančia Aukščiausiąja Sąmone. Nėra Dievo ir žmogaus. Yra žmogus Dievuje arba Dievas žmoguje.

Žmogus Dievuje – tai būsena, kai tu jau tikrai moki išjausti dieviškąją energiją savyje. Kai tu Tiki ir Pasitiki Dievu, kai tu sulieji savo gyvenimą su aukščiausiais idealais, kai tau svarbiau išskleisti tuos pačius geriausius jausmus iš savęs, nei uždirbti pinigus ar siekti valdžios. Tai ta būsena, kai tavo žemiškosios vibracijos susilieja su dieviškosiomis vibracijomis ir tavo gyvenimui nebevadovauja tavasis ego. Tu suvoki, kad esi pavaldus Visatoms dėsniams, kad turi savo gyvenimą formuoti taip, kad kuo daugiau šviesos įneštum į aplinką, kuo daugiau kūrybos išreikštum veikloje.

Dievas žmoguje – tai dabartinė žmogaus būsena. Dievas save išskaidė į daugybę sąmoningų gyvybės formų. Vadinasi, žmoguje yra Dievo vibracija, Dievo dalelytė. Bet ta dalelytė būna giliai paslėpta po žmogaus loginiu protu, po žmogaus ego. Techniškai žiūrint – Dievas žmoguje visados yra, nes tai gyvybė. Žiūrint dvasiškai, žmogus ne visados tai suvokia ir to neįvertina, to nepripažįsta. Nes žmogų valdo ego, žmogui įtakos turi jo loginis protas, jo loginiai samprotavimai. Tada Dievo idėja yra užspaudžiama, bet dieviškosios energijos iš savęs  neišimsi, nes tai tavo gyvybės garantas. Žodžiu: Dievas žmoguje visados yra. Žmogus Dievuje – tai jau jūsų siekiamybė. Tai jau jūsų vidinis įdirbis, jūsų kasdienio gyvenimo išraiška. Todėl turiu nuvilti visus, kurie manė, kad Dievas turi formą, kad Jį galima įsivaizduoti, apčiuopti, kad Jį galima kaltinti, kai jums nesiseka. Deja, nėra ko kaltinti, nes jūs esate Dievo dalis. Jūs esate Dievas, lieka kaltinti tik save…

Dievo neįmanoma mylėti kaip atskiro individo. Jo nėra. Yra visuma. Todėl jūs privalote įsisąmoninti, kad turite gerbti visus žmones, turite saugoti visus gyvūnus, turite tausote savo Žemę, turite bendrauti su savo angelais, nes visa tai – viena. Visa tai Dievas. Nemylite kito žmogaus – nemylite Dievo. Smerkiate kitą žmogų – smerkiate Dievą. Nekenčiate kito žmogaus – nekenčiate Dievo. Tai kaip jūs galite rasti bendrą kalbą su Dievu, kaip Jį galite išjausti, jeigu JO NEKENČIATE, NEGERBIATE, SMERKIATE, NIEKINATE. Deja, kol išjausite tokius jausmus kitam žmogui, tol būsite atskirti nuo subtiliosios dieviškosios energijos. Tol jūs niekaip nesuvoksite, kaip Mylėti Dievą, kaip Jį pajusti savo širdyje.

 Jums kyla klausimas, o kam tada bendrauti su Juo, jeigu Jo nėra? Jis yra Sąmonė. Aukštesnė, Galingesnė, Tvirtesnė ir Subtilesnė Sąmonė. O jeigu egzistuoja sąmonė, vadinasi yra veikimo procesas. Yra tai, su kuo būtų galima diskutuoti, guostis, džiaugtis, dėkoti. Dievo nėra. Yra dieviškoji Meilės energija ir Sąmonė. O su aukštesnio lygio sąmone visados galima kalbėtis. Galima kalbėtis su angelais, arkangelais, su Pakylėtaisiais Valdovais, su Dvasios Mokytojais. Visa tai yra aukštesnio lygmens sąmonė. Ir Dievas yra, kaip Aukščiausios sąmonės sukoncentruota dalis. Iš Aukščiausios Sąmonės Šaltinio pozicijų žiūrint – Dievas yra tam tikras taškas, yra individualumas su savo paskirtimi ir atsakomybe. Iš žmogaus pozicijų žiūrint – Dievo nėra. Yra tik besąlyginės meilės energija ir visa apimanti Sąmonė. Nes į tą Aukščiausios Sąmonės Šaltinio suformuotą tašką įeinate ir jūs, žmonės, kaip Dievo sudedamoji dalis. Atskiro Dievo nėra. Yra Sąmonė, kurios dalis esate ir jūs. Jūs ir Dievas – tai viena struktūra. Viena nuo kitos priklausančios struktūros. Jūs negalite vienas kito paneigti, o atsiriboti galite tik dėka žemiškosios sąmonės ribotumo, uždarumo, ego susireikšminimo.

Esate vienodai teisi visi, tiek tie, kurie esate religingi ir einate į bažnyčias melstis Dievui, tiek tie, kurie visiškai nereligingi, netikite Dievu, bet priimate idėją, kad egzistuoja Aukščiausioji Sąmonė, kuriai melstis nebūtina. Iš tiesų, melstis visai nebūtina. Jeigu tu sugebi gyventi taip, kad savo kasdienėje veikloje laikaisi pagrindinių žmogiškųjų vertybių (doros, sąžinės, pagarbos, tolerancijos, atjautos ir t.t.), tu jau savo veiksmu išreikši pagarbą Dievui. Ir nesvarbu, tu tiki Dievu ar netiki, bet tavo ketvirtosios čakros vibracijos jau susiderinusios su dieviškosios energijos vibracijomis ir tu nuostabiai nugyveni savo žemišką gyvenimą, atlieki savo sielos užduotis, nors apie tai net negalvojai. O jeigu tu pagalvoji apie Aukščiausią Protą, jeigu tu pamąstai, kokią įtaką Jis turi pasauliui ir jeigu tu su Juo pradedi bendrauti (pradedi priimti idėją, kad egzistuoja kažkas didingiau nei tu pats), pradedi įsiklausyti į gyvenimo pamokas, tu pajauti pagarbą tam, kažkam, kas yra aukščiau tavęs, tu įsiklausai į Jo įtaką tavo gyvenimui ir tu pradedi siekti bendros veiklos. Tu pradedi suvokti, kad esi visumos dalis, kad kenkdamas kitam, gali pakenkti sau. Tu pradedi pajusti visumą, bendrumą ir atsakomybę už savo veiksmus ir mintis. Tau nereikia įrodinėti sau ir kitiems, kad tiki Dievu. Dievas žino, kad tu Jį apčiuopei, įvertinai ir gyveni pagal Visatos dėsnius. O tie, kurie nori Tikėti Dievu, bet nenori gyventi visumoje su individualia atsakomybe už savo veiksmus, tai Dievo akimis tie yra netikintys veidmainiai. Todėl, vertinti kas tiki Dievu, o kas netiki – negalite. Jums net nereikia sakyti Tikiu ar Netikiu. Jūs gyvenate. Jūs išreiškiate savyje esantį Dievą per savo veiksmus. Ir tik savo veiksmais parodote Tikite ar Netikite. Ir Dievui nesvarbu, tikite ar netikite. Jis yra jumyse. Jam nesvarbi jūsų nuomonė apie save, Jam svarbu ar jūs savo gyvenimiškoje aplinkoje sugebate išreikšti Jo energiją, ar nesugebate. Nesugebate – netikite Juo. Sugebate – tikite Juo. Tikite ESME. Suvokiate Gyvenimo esmę ir išreiškiate Dievo valią Žemėje, apie tai gal sąmoningai nesusimąstydami ar net nepripažindami to. Blogai, kai žmogus visai netiki Dievu ir savo veikloje neatspindi Jo meilės.

Pagal jūsų daugumos suvokimą, jeigu egzistuoja Dievas, tai turi egzistuoti ir baimė, tam tikras kaltės jausmas, kad nereikėtų blogai elgtis. Tai, žinoma, yra visiškas Tikėjimo Tiesos iškraipymas, bet tai padeda žmogui nesielgti neteisingai. Apsaugoja jį nuo karmos kūrimo.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *