7 ciklai I

7 ciklai (I-39)

     Geltonoji zona – tai darbinė Pakylėtųjų Valdovų veiklos zona. Žmogus, kurio visos trys apatinės čakros veikia nepriekaištingai ir kuris sugeba suvokti Dievo Meilę ir Išmintį, pakelia savo vibracijas tiek, kad momentais (ne nuolat) gali susilieti su geltonosios spalvos vibracijų lygmeniu. Taip įvyksta susiliejimas žemiškojo ir subtiliojo pasaulio. Šiuo metu, dauguma žmonių siekia įsilieti į subtiliojo pasaulio vibracijas, nes suvokia, kad tai tikrojo gyvenimo erdvė. Tai nereiškia, kad be Pakylėtųjų Valdovų neįmanoma gyventi, tai reiškia, kad žmogus suvokia jog Dievas egzistuoja, kad Visatoje yra tam tikra tvarka, kad žmogus ne vienintelė sąmoninga būtybė ir jis turi draugų, kurie jam visados pasiruošę padėti. Ir tie  draugai, tai jau nušvitusios sielos, egzistavusios Žemėje ir sugebėjusios materialiai (subtiliai materialiai) įsitvirtinti kito lygmens pasaulyje. Pasaulyje, kuriame egzistuoja Pakylėtieji Valdovai, Dvasios Mokytojai ir kitos Kosminės būtybės, kurių sąmoningumas aukštesnis nei žmogaus, kurių veiklos išraiška apima Amžinybės erdvę. Čia jau egzistuoja kitas laikas ir kita erdvė, nors vis tik ji egzistuoja. Kol vyksta vystymasis, tol egzistuoja laiko ir erdvės taškai. Tam tikrame laike ir tam tikroje erdvėje turi vystytis tam tikra gyvybės forma. Kai ji savo laike ir savo erdvėje pasiekia tobulumą, ji pereina į aukštesnių vibracijų erdvę ir laiką. Pakylėtieji Valdovai dirba geltonojoje zonoje, ten jie sukoncentruoja savo dėmesį į Žemės erdvę ir į žmones. Bet jų gyvenamoji erdvė yra žaliojoje zonoje. Žmogaus sąmonei ypač sudėtingai suvokiamoje zonoje. Bet, būtent toje zonoje vyksta brandos etapas tos gyvybės formos, kuria jūs vadinate Pakylėtaisiais Valdovais ar Dvasios Mokytojais. Čia Jie turi savo pamokas, savo užduotis ir turi savo Mokytojus iš dar aukštesnio energinio lygmens. O su žmogumi bendrauja geltonojoje zonoje. Žmogaus kūnas per meditacijas ar kitas maldines praktikas gali pasiekti geltonosios zonos vibracijas ir gali suderinti savo vibracijų lauką su tos zonos vibraciniu lauku. O tai reiškia, kad tada įmanoma susisiekti su Pakylėtaisiais Valdovais ar savo Dvasios Mokytojais.

Pakylėtaisiais Valdovais ar Dvasios Mokytojais jūs dažnai laikote tas pačias kosmines būtybes, bet, iš tiesų, yra tam tikras skirtumas, kurį apibudinsiu vėliau. Žmogus, pasiekęs tokį aukštą energinį lygmenį, pajaučia šalia savęs Dvasios Mokytoją. Angelai Sargai gali žmogų pasiekti jo žemiškoje erdvėje, o iki Dvasios Mokytojo lygmens turi jau pakilti žmogaus sąmoningumas, turi išsiskleisti dieviškos ugnies srautas, esantis žmoguje. Kai žmogui tai pavyksta, jis gali susilieti su Dvasios Mokytojo energetika ir gauti Mokymą. Mokymas susietas su tuo, kaip žmogui teisingai gyventi, kad jis atitiktų Matricos veiklą ir kad žmogus galėtų per savo veiklą išreikšti Dievo valią. Tada nebeegzistuoja žmogaus valia (tiesa, ji visados pasireiškia, bet nebeturi egoistinio atspalvio). Žmogus supranta, kad jo gyvenime svarbiausia yra teisingai suprasti ir išreikšti Dievo valią. O suvokti Dievo valios dažnai nepakanka žemiškojo proto, nes protas mato tik labai ribotą gyvenimo sritį. Jo dėmesys apima labai mažą erdvės ir laiko diapazoną, todėl žmogus nesugeba matyti bendro vaizdo. Mato tik tam tikras gyvenimo dalis, tarsi mozaikos dalis. Bendro vaizdo jums suvokti dar neįmanoma, o kai nėra bendro vaizdo, gali padaryti klaidingas prielaidas ir padaryti klaidingus sprendimus, kurie vėl apsunkintų žmogaus vystymosi eigą. O Dvasios Mokytojas suvokia žmonijos vystymosi tikslus ir kryptis. Jeigu jie ir nėra pajėgūs žmogui viską detaliai paaiškinti (nes žmogaus protas nepriima visos informacijos), tai bent nurodo, kaip elgtis konkrečioje situacijoje. Ir mėgina formuoti tokias gyvenimo mozaikos dalis, kurios atitiktų bendrus reikalavimus. Atitiktų matricos suformuotą vaizdą. Jeigu žmogus ir toliau kuria tik tam tikrus mozaikos epizodus, bet tie epizodai suformuojami taip, kad neštų naudą žmonijai, kartu ir pačiam žmogui ir atitiktų bendrą Visatos matricos mozaiką.

Dvasios Mokytojai, Pakylėtieji Valdovai visados pataria taip, kad būtų naudinga žmogui, žmonijai, bet ne žmogaus ego. Jeigu pas žmogų vis dar pasireiškia ego struktūra, tai jam bus sunku atsisakyti savo asmeniškumo ir atsiduoti Mokymui, visiškai atsiduoti Dievo valios išraiškai. Nes tada atsiranda ne rekomendacijos kaip gyventi, o tikslūs nurodymai. Ir tik tiksliai laikantis tų nurodymų, įmanoma formuoti gyvenimo mozaikos dalelytes, kurios atitiktų Visatos matricos ir, žinoma, Žemės matricos suformuotą vystymosi kryptį.

Didžiulis žmogaus vystymosi pasiektas rezultatas, kai jis gali pajusti Dvasios Mokytojo ar Pakylėtojo Valdovo energetiką ir gali apčiuopti jam suteikiamo Mokymo pagrindus. Į šią zoną atkeliauja Viešpačiai iš kitų Visatos struktūrų. Jų buveinė būna violetinėje zonoje. Bet, kai žmogus pradeda įgyvendinti Visatos matricos užduotis, tai tas žmogus per Dvasios Mokytoją gali susisiekti su dar aukštesnėmis energinėmis struktūromis – su Viešpačiais, kitų Visatų Dievais, Kosminėmis būtybėmis iš labai aukšto energinio lauko. Bet tai įvyksta tik dėl Dvasios Mokytojo energijos. Jis per save priima aukštesnių vibracijų energiją ir ją perduoda konkrečiam žmogui. Taip ir čia. Pvz. Viešpaties Maitrėjos energija Violetą pasiekia tik per jos Dvasios Mokytojo – šiuo atveju Jėzaus – energinę struktūrą. Kiekvienas mokinys arba Baltosios Brolijos pasiuntinys gali susisiekti su aukščiausio lygio energinėmis struktūromis tik dėka savo Dvasios Mokytojų, kurie gali būti ir iš Pakylėtųjų Valdovų tarpo ir iš kito lygmens. Aukščiausieji Valdovai sukoncentruoja dėmesį į žmogų tada, kai to žmogaus energetika yra aukštesnių virpesių nei daugumos, kai to žmogaus širdis yra tyra, o protas ramus ir kai to žmogaus siela jau įgyvendina Visatos suformuotas užduotis. Yra paduodami energiniai spinduliai, kurie papildo žmogų tam tikromis galiomis, tam tikru suvokimu. Iki to laikotarpio žmogus jau yra perėjęs patikrinimo laikotarpį ir jo energetika bei kūno ląstelių vibracijos prisiderinusios prie pačių aukščiausių vibracijų, kurias gali atlaikyti žmogaus sąmonė ir fizinis kūnas.

Pagrindinė tiesioginė veikla, bendravimas tarp žmogaus ir Pakylėtojo Valdovo ar Dvasios Mokytojo vyksta Baltosios Brolijos užsiėmimuose. Žmogus gali būti Baltosios Brolijos pasiuntiniu, mokiniu arba tikruoju nariu. Baltosios Brolijos pasiuntinys skleidžia  Pakylėtųjų Valdovų žinias ir energiją į žmonių erdvę. Kai žmogus pakviečiamas būti Baltosios Brolijos mokiniu, jis gali tiesiogiai dirbti su Pakylėtaisiais Valdovais, Dvasios Mokytojais. Tik vėliau žmogus yra pakviečiamas būti tikruoju Baltosios Brolijos nariu ir vykdyti tiesioginę veiklą, kurią nurodo Pakylėtieji Valdovai ir kurią žmogus turi įgyvendinti savo kasdienybėje be jokių nukrypimų.

Į Baltąją Broliją žmogus negali patekti tik savo noro vedamas. Čia turi būti daugybės įsikūnijimų pasiekti rezultatai. Žmogaus (sielos ir šviesos kūno) čakros turi atitikti tam tikrą judėjimo greitį – energinį lygmenį. Vadinasi, žmogus jau turi būti perėjęs per visus jam skirtus žemesniuosius lygmenis. Ego turi būti ir užaugintas, ir nuslopintas, turi skleistis siela visu savo grožiu ir galia, o žmogus turi būti patikrintas per daugybę išbandymų. O ką jau kalbėti apie karmos atidirbimus ir sugebėjimą jos nebeformuoti. Tada ateina momentas ir žmogus yra pakviečiamas į Baltąją Broliją. Į Baltąją Broliją ateina įsikūnijime esančio žmogaus eterinis kūnas, kuris su savimi iškelia ir žmogaus sąmonę. Todėl visi potyriai patiriami Baltosios Brolijos veikimo zonoje yra realiai suvokiami ir suprantami. Tarsi žmogus persikeltų į kitą gyvenamą erdvę ir viską ten realiai apčiuoptų, girdėtų, matytų ir suprastų.

Kai žmogus gauna energinį spindulį iš Pakylėtųjų Valdovų, jis daug ko nesuvokia, tiesiog kyla jo vibracijų lygis, atsiveria galimybės (galios) ir žmogus jomis gali pasinaudoti. O Baltosios Brolijos veikimo zonoje, žmogus viską mato ir supranta. Jis tiesiogiai bendrauja su Pakylėtaisiais Valdovais ir gauna tiesioginį mokymą. O tas mokymas skirtas tam, kad žmogus sugebėtų formuoti teisingas savo gyvenimo mozaikas, kad suvoktų Visatos dėsnius ir žmogaus gyvenimo pagrindinius dėsnius. O kai tai suvokia, jis pradeda įgyvendinti tiesioginius nurodymus, gaunamus iš Pakylėtųjų Valdovų. Ir tie nurodymai nebeliečia konkretaus žmogaus. Tie nurodymai tiesiogiai keičia žmonijos mąstymą. Pagrindinis darbas visų Pakylėtųjų Valdovų, Dvasios Mokytojų, Aukščiausiųjų Valdovų tai, kad pakeistų nusistovėjusį, sustabarėjusį žmogaus mąstymą, kad įneštų naujumo į žmonių kolektyvinę sąmonę ir kad žmogus kurtų ateitį tokią, kokią Dievas norėtų matyti.

Violeta šią knygą pradėjo užrašyti tik tada, kai ji energiniame lygmenyje buvo pakviesta į Baltąją Broliją. Nors ji to sąmoningai nesuvokė, bet širdimi suprato, kad reikia visiškai apriboti savo darbinę veiklą, apriboti bendravimą ir visiškai atsidėti šios knygos užrašymui. Kai kuri užrašoma informacija yra naujo lygio, tai jai tenka priimti labai aukštas vibracijas, kurios išderina kūną ir jį nuvargina. Be to, ji negali išskleisti jokių blogų emocijų, nerimastingų minčių. Negali būti jokios trankios muzikos ar didelių žmonių susibūrimų. Apribojama bet kokia išorinė veikla. Bet pastangos pateisina lūkesčius ir knyga sėkmingai užrašoma. Kai knyga bus užrašyta ji bus pakviesta į Baltosios Brolijos organizaciją jau ne kaip mokinė, o kaip pilnateisė narė. Yra numatomas ir konkretus laikas, todėl ji turi dirbti daug ir našiai, kad suspėtų savo laiko atkarpoje padaryti viską, kas numatyta. Pagal mūsų paskaičiavimus ji viską suspės, nebent ji sąmoningai sugalvotų savo laiką iššvaistyti. Niekuomet negalime garantuoti, kad žmogus pasielgs teisingai. Čia neveikia nei išskaičiavimai, nei potencialai. Žmogus sugeba nužeminti vibracijas ir elgtis neteisingai. Ji savo terminus žino, todėl pastangų reikia įdėti labai daug. Minčių koncentracija turi būti ypatingai tiksli ir nukreipta į aukštus tikslus. Neužtenka tik rašyti. Reikia nuolat apvalyti savo energinį lauką, nuolat išsilaikyti aukštų vibracijų lygmenyje, o kol tai nėra įprasta, tai reikalauja pastangų.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *