7 ciklai I

7 ciklai (I-74)

Eteriniame kūne, kuriame užsifiksuoja visi neteisingi sprendimai, užsifiksuoja ir jūsų įpročiai, prisirišimai, baimės. Šiame kūne išlieka visi šio gyvenimo ir kitų gyvenimų išgyvenimai, kurie padarė įtakos jūsų charakterio susiformavimui, jūsų suvokimui, kas yra gyvenimas ir kas yra žmogus. Visi buvę įvykiai jus suformavo tokius, kokie šiandien esate. Bet tai nėra tikrasis Aš. Tai tik išgyvenimai, patirtys, jus tokius suformavo. Jūs išskleidėte pačią įvairiausią energiją ir ji lipdė jus. Dalelytė po dalelytės sustiprindama vieną ar kitą charakterio savybę, vieną ar kitą įprotį, prisirišimą. Formavote savo įsitikinimus, prietarus, nuostatas. Jūs formavote save, bet jūs galėjote save suformuoti ir kitokį. Galėjote išskleisti daugiau šviesos ir meilės ir šiandieną būtumėte šviesos kūnai su aukšta sąmone.

Jūs ir šiandien save formuojate, kuriate save ateičiai. Kitame įsikūnijime gimsite tokiais, kokius suformuosite save šiandieną. Gal būt sukursite save laisvais, kūrybingais žmonėmis su geru charakteriu, o gal būt save tiek apribosite, kad vėl gyvensite liūdesyje, nesantaikoje, apribodami savo veikimo ir suvokimo galią. Jūs kuriate save. Jūs išgyvenate akimirką ir požiūris į tą akimirką palieka anspaudą jūsų energetikoje. Ne tiek svarbus pats įvykis ir susiformavusi situacija, kiek svarbus jūsų požiūris į tai, ką tenka išgyventi. Kokios mintys vyraus tą akimirką, kokie jausmai jus valdys. Įvykis iššaukia jūsų reakciją ir atitinkamą energiją, kuri ir lieka jūsų energetikoje. Palieka anspaudą karmoje ir charakteryje. Charakteris nėra duotybė. Tai ypatybės, kurias nulėmė jūsų veiksmai, mintys, jausmai. Tai tam tikrų virpesių energija, kurią, dažniausiai, reikia performuoti. Žmogus būna pilnas kompleksų, baimių, įsitikinimų. Jie neatsiranda iš niekur. Jie susiformavo per daugybę jūsų įsikūnijimų. Nesaugokite savo charakterio kaip nekintamo dalyko. Tai nėra jūsų tikrasis Aš. Tai tik pasekmė buvusios patirties. Jeigu ta pasekmė leidžia jums skleisti šviesą ir meilę žmonėms šiandieną, tai tik stiprinkite tokį savo charakterį. Bet, jeigu trukdo, reikia keisti. Ne visi charakterio bruožai išryškėja iš karto žmoguje. Kai prasideda žmogaus virsmas, kai žmogus tampa sąmoningu ir jis stengiasi pagreitinti karmos atidirbimą, jo charakterio savybės arba prisirišimai, įsitikinimai tarsi pradeda ryškėti. Atrodo, kad atsiranda naujos savybės. Tiesa, jos neatsiranda, tik žmogus sugeba save labiau išvalyti ir iškelti į paviršių, kas pas jį yra negero. Jeigu, einant dvasinio tobulėjimo keliu, tampate pikti, nelaimingi, abejojantys, tai nėra blogai. Tiesiog aukštų vibracijų energija iškelia į paviršių visą jūsų negatyvumą, degina tai, kas buvo tarsi užslėpta po gerumo kauke. Tai nereiškia, kad blogis išliks jumyse, nebent nustotumėte žengti dvasinio tobulėjimo keliu ir užstrigtumėte toje blogio akimirkoje. Aukštos vibracijos sudegins tą blogumą, senus įpročius, senas tiesas ir jūs atsilaisvinsite, išsigryninsite.

Tikrasis Aš yra nuostabus darinys – jis yra švytinčios vaivorykštės ugnis. Jis yra kupinas gerumo ir atjautos, kupinas besąlyginės meilės. Kad ir koks žmogus būtų, jis turi savąjį Tikrąjį Aš, kurio energetika išliks aukštų vibracijų. Tai dieviškosios dalelytės buveinė, tai Aukščiausiosios Sąmonės buveinė ir ta buveinė yra aukštų vibracijų. Bet kuris žmogus gali tapti geru, sąmoningu, kūrybingu. Bet kuris žmogus. Todėl nei vienas neturite teisės sakyti, kad esate nieko vertas, kad esate blogas ir pasikeisti neįmanoma. Tai tik saviapgaulė. Kai siekiate keistis, jūsų ego sukelia jums įtampą ir baimę, sustiprina nenorą tobulėti. Ir jūs pasiduodate tai idėjai, nuvertinate save, atsisakote žengimo į priekį. Jūs turite protą, kad suvoktumėte, kada jūsų gyvenime pasireiškia jūsų ego, o kada pasireiškia Tikrasis Aš. Bet išreikšta valia ir lieka jūsų valia. Kai žmogus susilieja su Tikruoju Aš, jo pasirinkimai visiškai atitiks Dievo valią ir taip prasidės bendra kūryba, bendras žengimas į priekį. Bet, jūsų charakteris, jūsų prisirišimai, jūsų įsitikinimai tą Tikrąjį Aš apdėlioja daugybę sluoksnių ir jo pajusti nepavyksta. Jūsų darbas yra išsiaiškinti, koks iš tikro jūsų charakteris, kokios savybės iš tikro vyrauja ir ką turėtumėte keisti. Jeigu jūs tingėsite ir nekeisite savo negerų įpročių, neišlaisvinsite savęs iš kompleksų, prietarų, visa tai saugos jūsų Tikrąjį Aš nuo jūsų pačių ir jūsų teoriškas žengimas dvasinio tobulėjimo keliu tik ir liks graži teorija. Neįmanoma pažanga be individualių pastangų. Neužtenka paskaityti daug knygų, būti protingam, daug žinančiam. Tai duoda supratimą kas yra Visata ir žmogus, bet tai nekeičia situacijos jūsų energetikoje. Jūs ir toliau klaidžiojate rūke, jūs ir toliau darote neteisingus sprendimus, formuojate karmą ir savo tikrąjį Aš apdedate dar didesniu negatyvumo sluoksniu. Supraskite, kad tas negatyvumo sluoksnis susiformavo ne tik per šį įsikūnijimą. Jeigu jūs žengiate dvasinio tobulėjimo keliu ir jums pavyksta save atlaisvinti nuo dabartinių suvaržymų, tai nereiškia, kad jums neiškils nauji kompleksai ir suvaržymai, kurie susiformavo praeituose gyvenimuose. Jūs visados turite būti pasiruošę dirbti su savimi. Jeigu vieno įpročio atsisakėte, tai nesudėkite rankų ir nesidžiaukite savo pasiekimais nieko neveikdami. Reikia suvokti, kad tobulėjimo kelias nėra baigtinis. Jis gali būti žemiškajame plane baigtinis, kai pasiekiate Kristaus sąmonę, bet subtiliajame plane jis tęsis. Todėl tobulėjimo kelias nėra baigtinis. Jeigu jūs jau ir išmokote išjausti Dievą savo kasdienėje veikloje, jeigu jūsų visas dėmesys skiriamas kitų žmonių gerovei formuoti, jūs vis tiek turite suvokti – individualus savęs pažinimo ir keitimo darbas niekados nesibaigia. Ir jeigu jūsų išorinė veikla duoda didžiulius rezultatus, tai nereiškia, kad vidiniame darbe viskas gerai. Įsisukę į nuolatinę veiklą, jūs galite pamiršti savęs tobulinimą. Viskas turi eiti lygiagrečiai: jūsų išorinė veikla, kurianti pažangą ir gerovę aplinkiniams turi eiti lygiagrečiai su nuolatiniu darbu su savimi. Savo kompleksų išsiaiškinimu, išgryninimu ir atsivalymu, savo karmos mažinimu, tam tikrų gebėjimų stiprinimu. Kad ir kokia gera veikla užsiimtumėte, tai nepadės jums susilieti su savo Tikruoju Aš. Tai galima padaryti tik per vidinį darbą su savimi. Bet tai negali būti uždaras, nuo visuomenės atskirtas gyvenimas. Nes tu negali žinoti, kokias savybes nešiojiesi savyje, kol nesusiformuoja tinkamos sąlygos joms pasireikšti. Nebijokite keisti savo nustatytos veiklos aplinkos, nebijokite naujų situacijų, naujų darbų, naujų pažinčių. Viskas tik tam, kad išsigrynintų jūsų savybės. Nekintamoje, jums saugioje aplinkoje, nesusiformuos aplinkybės, kurios leistų išryškėti tam tikroms jūsų savybėms, baimėms, įsitikinimams. Išorinė veikla padeda jums tobulėti. Vadinasi, privalo lygiagrečiai eiti tiek išorinis darbas, tiek vidinis darbas. Kasdienybėje išryškėja jūsų stiprybės ir silpnybės. Tik bendraujant su žmonėmis išryškėja jūsų gebėjimai išskleisti meilę ir šviesą, tiks sudėtingose situacijoje išryškėja jūsų Pasitikėjimas ir Tikėjimas Dievu. Nes tai, ką jūs manote apie save, nebūtinai yra tiesa. Tai gali būti tik savęs nepažinimas arba saviapgaulė. Kasdienis gyvenimas išryškina jūsų gebėjimą būti susivaldžius, ramiais, visada besilaikančius tam tikrų vertybių ir atsparius savo seniems įpročiams, prisirišimams.

Eteriniame kūne egzistuoja visa jūsų suformuota informacija. Bet tai nėra jūsų Tikrasis Aš. Tai tik gaubtas, dengiantis žmogų. Gaubtas, kurio pagrindu susiformuoja žmogaus charakteris, tam tikra gyvenimo linija (likimas). Jūsų karma suformuoja jūsų likimą. Norint išdeginti tam tikrą negatyvią energiją, reikia išgyventi tam tikras situacijas, o tai ir būna numatyta likimo linijoje. Bet kaip jau ir kalbėjau, likimo linija gali ir nepasireikšti, jeigu jūs sugebėsite padaryti pokyčius mentaliniame ir astraliniame (emociniame) lygmenyje.

Jūsų individualumas visados išliks, nežiūrint į tai, kaip keistumėte savo charakterį ar savo įpročius. Vis tiek visi skirtingai supras kas yra gėris ir grožis, kas yra tiesa ir kas yra pažanga. Nors Visatoje egzistuoja viena tiesa, vis tiek ją visi supranta skirtingai, nes kiekvieną žmogų sudaro skirtingų energijų srautai. Kūno ir biolauko energetinių dalelyčių ir cheminių medžiagų sudėtis ta pati, suvokimas ir išjautimas visados yra individualus.  Visados žmogus pasaulį suvoks savaip, todėl tolerancija ir pagarba vienas kitam turi išlikti amžiams. Individualybė susieta su aukštų vibracijų energijos įtaka jūsų gyvenimui. Kuo žmogus sąmoningesnis, tuo labiau atsiveria aukštų vibracijų energijai ir požiūris į gyvenimą nuolat keičiasi.  Aukštų vibracijų energijos jungiasi prie žmogaus pagal sąskambį su žmogaus praeitimi, su tuo, kas žmogui yra ir buvo pažįstama, atvira. Vieni žmonės lengvai užmezga kontaktą su Jėzumui, kiti su Buda, nors dabar tie žmonės yra krikščionys. Nėra skirtumo kam jaučiate artumą: Guan In ar Marijai, El Morijai ar Zaratustrai, Viešpačiui Maitrėjai ar Sanat Kumarai. Svarbu, kad jūs išjaustumėte tą artumą, tą palaimintą ryšį su Pakylėtaisias Valdovais. Taip jūs atveriate savo širdį ir protą ne tik Pakylėtiesiems Valdovams, bet ir savo Tikrajam Aš, kuris yra tame pačiame lygmenyje, kaip ir dauguma Dvasios Mokytojų.

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *