7 ciklai I

7 ciklai (I-81)

Ateities vizija turi būti, jos siekti reikia. Bet reikia suvokti, kad tą ateities viziją susikūrei būdamas tam tikro suvokimo, tam tikros patirties ir po kai kurio laiko tavo suvokimas keisis, o ateities vizija lieka ta pati. Vadinasi, save apriboji, toliau gyveni pagal senus planus ir  neįvertini savo pokyčio. Ateities vizija turi turėti kintamumo laipsnį. Tik žmogus, gyvenantis sąstingyje, gali daug metų siekti tos pačios ateities vizijos ir neformuoti vystymosi, progreso. Paimkime pavyzdžiu ateities viziją – tam tikro mokslo diplomą šiuo atveju tau turėtų rūpėti ne pats diplomas, o žinios ir pats gyvenimas to diplomo siekiant, bendravimo patirtis, gyvenimo iššūkiai ir viskas, kas vyksta dabarties  momentu, o ne pats diplomas. Nes tu gali pakeisti savo gyvenimo kryptį ir to diplomo nebegausi. Tada gali atsirasti nuoskauda, kad nepasiekei gyvenimo tikslo. Bet jei jo nepasiekei, vadinasi, tau buvo skirtas kitas gyvenimo kelias ir tu turi priimti tą pokytį ramiai, nes buvęs pasirinkimas gal būtų neleidęs atsiskleisti tavo gabumams. Tik atskirkite blaškymosi nuo kintamumo. Blaškymasis, tai negebėjimas suvokti kas esi ir ko nori. Tada jau geriau discipliniškai eiti savo vizijos keliu. Bet jeigu širdimi jauti, kad reikalingi pokyčiai – tai jau gyvenimo kintamumas. Tuos pokyčius turi priimti, nes gyvenimas – tai brendimo etapas. Turi išnaudoti visas savo galimybes savo brandai formuoti. Turi gyvenimui atiduoti tai, ką turi savyje geriausio. Kintamumas įmanomas tada, kai tu gyveni čia ir dabar. Kai tu suvoki, kas vyksta čia ir dabar ir ką geriausio tu gali atiduoti šią akimirką, o tai yra dieviškoji energija. Energija, kurią tu išskleidi per savo čakras – per savo mintis ir jausmus. Dabar daugiau kalbėjau apie žemiškąjį supratimą, kodėl reikia gyventi čia ir dabar. O dabar norėtųsi pakalbėti, kaip suprasti čia ir dabar Amžinybės atžvilgiu.

Nuostabi akimirka, kai Dievo energija susispaudžia į mažą koncentruotą tašką – žmogų. Dar nuostabiau, kad tame mažame žmoguje telpa tiek daug energijų, tiek daug šviesos, informacijos, gebėjimų. Žemės erdvėje nėra daugiau tokios struktūros, kuri savyje turėtų tiek jėgų, tiek galios, kurią būtų galima sulyginti su atomine elektrine. Teisingiau, ne viena elektrine. Jeigu žmogus sugebėtų išspinduliuoti ką savyje turi, tai jis išspinduliuotų energijos daugiau nei viena atominė elektrinė ir spinduliuotų nuolat, nereikėtų nei pakrauti, nei apriboti  veiklos. Taigi, suvokiate, kokia jėga sukoncentruota žmoguje. O jūs matote, kad esate tik fizinis kūnas, jausmai ir mintys. Ne, jumyse sutalpinti energijos klodai, kurie išlaiko Žemę ir dalį Visatos. Tik jūsų užspaustas sąmoningumas, karminiai blokai ir aplinkos negatyvumas tas jūsų jėgas suvaržo. Bet toks buvo Dievo planas. Tiesa, nevisai toks. Jo planas buvo sukoncentruoti į mažą materialų tašką savo jėgą ir tam taškui leisti ta jėga savarankiškai naudotis ir formuoti naujas idėjas, naujas gyvenimo formas, naują Žemę. Karmos dėsnis pradėjo veikti vėliau, o negatyvumą suformavote patys.

Žmogus, čia ir dabar, savyje nešiojasi begalinę kūrybos jėgą, nes Dievas jame sutalpino pačias įvairiausias Visatos energijas. Vadinasi, žmogaus kūrybai nėra ribų. Ribas nustato tik žmogaus žemas sąmoningumas. Bet jūs galite savo sąmoningumą praplėsti, atlaisvinti. Tam jums reikia tik tam tikrų žinių ir tam tikrų pastangų. Viskas yra jumyse. Vadinasi ir visas žinias galite rasti savyje. Jau kalbėjau, kad keliant savo energetikos vibracijas, jūs pakeliate savo sąmoningumą į aukštesnį virpesių dažnį. Jūs pajėgiate suprasti daugiau ir įgyjate daugiau gebėjimų. Sulyginkite tai su paprasta mokykla. Žemiausių vibracijų pakopa – pirma klasė. Jūs nemokate nei skaityti, nei rašyti. Bet mokotės ir įgyjate patirties. O įgytos ir panaudotos žinios leidžia jums palikti į kitą klasę. Jūs pakeliate vibracijas į truputį aukštesnį vibracijų lygmenį. Jums vėl atsiveria žinios, vėl formuojate naujus gebėjimus ir taip save nuolat mokote, įgyjate vis daugiau gebėjimų ir sėkmingai išskleidžiate tai, kas geriausio jumyse yra. Nekeliant vibracijų jūs būsite vis tame pačiame lygmenyje. Nieko naujo nepatirsite, neįgysite naujų gebėjimų, pasaulio pažinimas liks neatsivėręs. Pereidami į kitą energinių virpesių pakopą jūs vėl gausite naujas žinias, naujus potyrius ir jumyse vis labiau atsivers dieviškosios energijos.

Vibracijos atspinti jūsų to momento būseną. Vieną dieną gali jaustis pakylėtu, o kitą dieną vėl gali kristi žemyn. Tai, ką vakar pasiekei gali netekti prasmės šiandien, jeigu tau nepavyks to išsaugoti. Vibracijas formuoji šią akimirką ir jas išspinduliuoji save atlaisvindamas. Turi suvokti, kad čia ir dabar, tu gali išskleisti dieviškąją energiją, nes praeityje lieka tik prisiminimai ir sukeltos emocijos, o paties momento jau nebėra. Su praeities momentu, kuris nebeskleidžia vibracijų, nieko nepadarysi. Praeities vibracijos išsispinduliavo to meto dabartyje, dabar tos vibracijos nebeveikia. Lieka tik pasekmės ir žmogaus dabartyje išgyvenamos nuotaikos, galvojant apie praeitį. Vadinasi, praeitis gali tik įtakoti jūsų dabartinę būseną  ir taip prižeminti arba pakelti jūsų vibracijas. Bet tai priklauso nuo jūsų požiūrio, bet ne nuo praeities įvykio. Jūs vėl tik dabartyje išspinduliuojate energijas, kurias suformavote, pasiremdami savo lūkesčiais, vertinimais ir t.t. Požiūrį į praeitį galite keisti, vadinasi, galite keisti ir energijų išspinduliavimą šią akimirką. viskas priklauso nuo jūsų noro ir požiūrio į buvusią situaciją, kaip viskas priklauso ir nuo jūsų požiūrio į ateities įvykius. Paties ateities momento dabar nėra. Jis neegzistuoja ir neskleidžia jokių vibracijų. Vibracijas skleidžiate tik dabar ir jos priklauso nuo jūsų požiūrio. Bet energijos, kurios turi kuriančiąją arba griaunančiąją galią, išsispinduliuoja tik šią akimirką: tik čia ir dabar. Energiją, kuri turi veikimo galią, jūs formuojate tik čia ir dabar. Jūs kuriate ne prisiminimais apie praeitį ir ne svajonėmis apie ateitį. Jūs kuriate pasaulį dabartine savo emocija, savo vidine (suvokta ar nesuvokta) būsena, šios akimirkos mintimi ir veiksmu. Jūs turite prisiminti, kad šios akimirkos energijos turi kuriančiąją galią. Jeigu žmogui padėsi šią akimirką, tai tos akimirkos išskleista energija jį globos ir ateityje. Bet, jeigu bendraujant su žmogumi, tavo mintys lakstys į praeitį ir ateitį, tu nesukoncentruosi dėmesio į pagalbą tam žmogui. Nors tavo ketinimai ir būtų geri, bet nesukoncentravus dėmesio į tą akimirką, tu nesuformuosi pagalbos energijos. Tavo žodžiai, apkabinimai taps beverčiai, nes jie praslys paviršiumi. Akimirksniu žmogus gal ir pajus jūsų rūpestį, bet realios pagalbos negaus.

 Reikia išmokti savitvardos ir sugebėjimo atsiriboti nuo begalinių minčių srauto, nuo nevaldomų emocijų proveržio. Reikia išmokti akimirksniu užmiršti visus savo rūpesčius, viltis, planus ir susikoncentruoti į tai, kas vyksta tuo momentu ir pasistengti išspinduliuoti kaip galima švaresnę energiją iš savęs. Išspinduliuoti džiaugsmo, palaikymo, ramybės energiją. Bet palaikymas palaikymui nelygus. Nereikia palaikyti kito žmogaus gailesčio, susireikšminimo, nevilties. Negalite palaikyti ego stiprinančių minčių ir jausmų. Ego pasireiškimai neturi išliekamosios vertės. Būkite drąsūs ir nepataikaukite kitiems žmonėms, net jeigu juos labai mylite ir norite jiems visa ko geriausio. Jeigu jūs raminsite tada, kai ego negavo, ko norėjo ir žmogui dėl to liūdna, jūs sustiprinsite jo ego dar labiau. Vadinasi, žmogui vystytis nepadėsite, o savo užuojauta griausite jo gyvenimą. Argi taip nėra, kai mama nuo mažens lepina savo vaiką, o vėliau nebepajėgia tenkinti jo vis augančių norų. Savo nuoširdžia meile, kuri skatino vaiko ego augimą, jūs suformuojate tiltą į nelaimingą gyvenimą.

Supraskite, susivokti, kur jūs elgiatės teisingai, o kur klystate, galite tik tada, kai pakeliate savo kūno energetiką į aukštesnį lygmenį ir atsiribojate nuo kolektyvinės sąmonės, nuo savo įpročių ir prisirišimų. Bet pakilti į aukštesnį energinį lygmenį galite tik šios akimirkos formuojamos ir iškleidžiamos energijos dėka. Dabar išskleiskite aukštas vibracijas, kurios įsitvirtins dabartyje ir keis jūsų ateitį. Dabar skleiskite gėrį, meilę, džiaugsmą, ramybę. Įsivaizduokite save kaip indą, kurį nuolat pripildote gerąja energija, arba tą energiją iššvaistote ir indas lieka tuščias. Jeigu indas tuščias, tai neturėsite jėgos formuoti gero gyvenimo, nebeturėsite jėgos išlaikyti sveikatą ir kurti sėkmingus įvykius.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *