7 ciklai II

7 ciklai (II-55)

Žmogaus protas yra ribotas, ir žmogui gyvenant Žemėje, jis skleidžiasi linijiniu būdu, pamažu atskleisdamas sau naujus dalykus, keisdamas savo įsitikinimus ir t.t. Žmogaus minčių dėka ir tų, kurie kūrė Žemę dėka, pasaulis turi aiškią materialią formą, kuri visiškai atitinka dabartinio žmogaus suvokimo lygį. Kodėl išnyko dinozaurai? Bet jie neišnyko, jie tik grįžo į savo materijos pasaulius, kaip atlikę savo funkcijas ir į žemiškąjį pasaulį atėjo kiti pasauliai, sudarydami sąlygas vystytis ir augti žmogui. Ir taip yra nuolat. Vieni pasauliai su aiškia savo materialia forma pasirodo žemiškoje erdvėje, kiti pasauliai, atlikę savo funkcijas pasitraukia iš šios erdvės. Jūsų protas negali būti prikimštas visomis  realizacinėmis galimybėmis, jūs nesate kol kas pajėgūs taip mąstyti, kad apjungtumėte viską kas vyksta aplink jus ir kas dar galėtų vykti, pasirinkus kitus gyvenimo variantus. Todėl kai kurie pasauliai materializuojasi tik tada, kai žmogaus vystymuisi tai jau yra reikalinga. Todėl ir mokslininkai atranda naujas galimybes, Žemėje atsiranda naujos gyvybės formos, naujos bakterijos, virusai, naujos cheminės dalelytės. Žmogus mano, kad atradus naujas technologijas geba atrasti naujų dalykų, bet ne visados tie nauji dalykai egzistavo. Jie pradėjo egzistuoti tik žmogui pasiekus tam tikrą savo sąmonės lygį ir sudaro sąlygas žmogaus protui juos apčiuopti, kartu sudaro sąlygas žmogui apsvarstyti tas naujas idėjas ir rasti galimybes jas pritaikyti savo žemiškajame pasaulyje. Tie nauji pasauliai atsiveria ir pripildo jūsų pasaulį naujomis materijos formomis, kurios pasireiškia tiek nauja gyvybės forma, tiek naujomis materialiomis dalelytėmis, tiek naujais gebėjimais, kuriuos gali įvaldyti žmogus. Tie nauji pasauliai sudaro galimybę žmogui nuolat keistis ir nuolat atrasti ką nors naują. Taip užprogramuotas nuolatinis žmogaus virsmas.

Tie, Žemę apėmę virusai, kurie daro žalą žmogaus gyvenimui, tik parodo, kad atsiveria naujas pasaulis, kuris sudarys sąlygas žmogui dar labiau tobulėti, pasitelkiant naujai atsivėrusių pasaulių materiją ir nemateriją. Tik to pasaulio atsiskleidimas iššaukia aplinkos valymą nuo grubių vibracijų, kurios jau nebėra reikalingos Žemės erdvėje. Pasižiūrėkite, mirtini virusai žmogų aplanko nuolat ir nesvarbu ar jie atėjo iš gamtos, ar yra žmogaus sukurti. Nes žmogus niekada nesukurs to, kas jau nepradeda egzistuoti jo erdvėje. Atsiveriančių naujų pasaulių sąmonė paduoda idėjas žmogui ir jis sukuria tai, kas atitinka to pasaulio sąmonės ir materijos lygį. Tai yra virsmo sąlyga ir jai reikalinga išsivalyti ribotą erdvę nuo to, kas jau nebeatitinka tam tikro sąmonės lygio. Naujai atsivėręs pasaulis perteiks žmogui naujus pojūčius. Jūs su savo šešiais pojūčiais labai mažai gebate identifikuoti jus supantį pasaulį, o to naujo pasaulio gyventojai kaip tik turi galimybę žmogui perteikti naujų pojūčių funkcijas.

Kodėl tai nevyksta per sąmonės kanalą? Pojūtis yra materija. Jis turi įsivirtinti materijoje įeidamas į žemiškosios erdvės aplinką. Jis turi prisiderinti prie aplinkos, gebėti toje aplinkoje išlikti, jo materiali ir nemateriali struktūra turi prisiderinti prie žemiškųjų dalelyčių, priderinti virpesių dažnį, įsiterpti į dabartinės  materijos lauką ir rasti terpę toje materijoje egzistuoti. O tik po to jau per žmogaus sąmonės kanalą tas naujas pojūtis tvirtintis žmoguje. Bet žmogaus aplinkos lauke jis tvirtinasi per kito pasaulio atsiskleidimo jūsų aplinkoje momentą. Ir tas momentas sukelia šalutinį poveikį – virusus ir ligas, kurios nebeleidžia egzistuoja žemo sąmoningumo gyvybės formoms arba priverčia tą žemą sąmoningumą transformuoti į aukštesnį sąmoningumą. Siela atsineša karmą, kuri susikūrė per daugybę įsikūnijimų ir kai kada nieko kito nebelieka kaip sukurti ligą, kuri galėtų greičiau transformuoti neigiamas karmos dalelytes į teigiamas sąmonės dalelytes. Ir žmogus gimsta su sudėtingomis ligos formomis arba  Žemėje atsiranda daug naujų ligų, kurių anksčiau neegzistavo, nes nebuvo būtinybės greičiau transformuoti savo sielos karmos energijos. Keičiasi bendras Žemės sąmonės lygis, kurio pokyčiui turi įtakos ir žmogaus sąmonėjimas ir kosminiai procesai, kurie priklauso nuo Visatos matricos vystymosi kelio.

Šis naujas pojūtis leis žmogui suvokti kitas erdves. Jūs visą savo aplinką vertinate, remdamiesi savo patirtim, kitų žmonių patirtimi, skaitytomis žiniomis. Bet taip galite vertinti tik savo erdvę, kuri atitinką tą patirtį. O naujos erdvės, nauji pasauliai, tiek subtilūs tiek materialūs, gali atsiverti savo forma ir jūs neturite patirties to suvokti. Jūs  neturite galimybių identifikuoti ką matote ir ką jaučiate. Gyvenant trimatėje erdvėj, tai yra, savo žemiškoje erdvėje, jums to nereikėjo, nebuvo nei būtinybės, nei galimybių. Žmogaus virsmui yra svarbu išjausti amžinybės laiką ir erdvę, nes tai sudaro sąlygas vystytis procesams, kurie šiuo metu žmogui yra reikalingi. Yra reikalinga gebėti suvokti savo praeities energijas, ypač tas, kai gebėjote valdyti  savo būsimų įsikūnijimų energijas. Visados buvo kalba apie tai, kad siela renkasi, kokius išgyvenimus ji nori išgyventi, kokias patirtis patirti ar ką atidirbti. Bet yra ir kita medalio pusė. Jūsų buvę įsikūnijimai prieš daugybę tūkstantmečių buvo tokie galingi, kad jie gebėjo numatyti visus gyvenimo variantus visuose žemiškuose laikuose, kad jie savo sielai nurodė su kokiomis užduotimis jai reiks susidurti po tūkstantis metų ar vėliau. Tuo metu gebėjote valdyti laiką ir erdves. Tam tikru laiku, tie gebėjimai pasitraukė iš žemiškosios aplinkos, nykstant civilizacijoms ir  susikoncentravo į tam tikrus pasaulius, kuriuose gyvenimas vyko atskirtyje nuo žemiškojo plano. Dalis jūsų sąmonės perėjo gyventi į tuos naujus, aukštos sąmonės pasaulius, o dalis, kaip siekianti išgyventi nuolatinio virsmo procesus, toliau reinkarnavosi Žemėje. Dabar atsiranda galimybės apčiuopti ir suvokti tas savo duotybes, kurias turėjote tame pasaulyje. Jūsų sąmonės dalis egzistuoja kitame pasaulyje, ar teisingiau, kituose pasauliuose. Žvaigždynuose, kuriuos dabar matote tik kaip kosminius objektus. O maža sąmonės dalis, pasiėmusi sielos kūną, įsikūnija Žemėje. Jūs priklausote vienai Visatai, vienai Kūrėjo sąmonei, tik sąmonės lygiai labai skirtingi. O norint suvokti buvusios (ir dabar egzistuojančios) savo aukštosios sąmonės gyvenimo formą, reikia turėti daugiau pojūčių, kurie leistų suvokti tas aplinkas, suvokti gyvensenos formas ir gebėjimus. Kol to nesate asmeniškai patyrę, truputį sunku įsivaizduoti, kaip galima kažko nesuvokti. Bet jeigu su tuo susidursite, tai tikrai pasimesite, kad neturite įrankių su kuo galėtumėte apmąstyti ir įvertinti ką pajaučiate. Jūs aiškiai matysite ir aiškiai jausite tą pasaulį, bet negebėsite jo įvertinti be tų naujų pojūčių. Ir todėl, dabar atsiveria pasauliai, kurie egzistuoja žemiškoje erdvėje, bet kurie nebuvo pasireiškę jūsų materijoje. Jie neatsiveria kaip atskira forma ar objektas. Tas pasaulis įsiterpia į jūsų pasaulį. Tarp jūsų dabar egzistuojančių dalelyčių įsitvirtina kitos dalelytės, leidžiančios jūsų terpėje egzistuoti kitam pasauliui. Ir tas pasaulis pamažu pasirodo jūsų materijoje tam tikromis gyvybės formomis ir išsiskleidžia energinės bangos, kurios sukuria erdvę naujų pojūčių įsitvirtinimui. Ir kai per jūsų sąmonės kanalą ateis nauji pojūčiai, jie ras atgarsį jūsų materijoje ir tai leis išgryninti (kaip  nuotraukų gamyboje) ir suvokti pakitusią vidinę materialią erdvę. Jūs ne tik gebėsite keliauti laiku, bet gebėsite apjungti laikus į vieną momentą ir bendradarbiauti su savimi iš kito laiko ir kitos dimensijos. Ir tai nebus susiliejimas su subtiliuoju pasauliu, tai bus materialus jūsų sąmonės kūnų susitikimas laiko akimirkoje. Trimatėje erdvėje tai neįmanoma, nes išderintų linijinį laiką, tai tos galimybės jums ir nereikėjo. Geriausiu atveju, gebėdavote keliauti laiku į pareitus įsikūnijimus arba į ateitį. Keturmatėje erdvėje, susiliejus laikui, jūs galėsite sufokusuoti kelias laiko atkarpas į vieną laiką ir išgyventi iš karto kelias erdves. Kol kas, tarkime, tik dvejas erdves. Dabartinę ir tą, kuri turės atsiskleisti, nes atsiras būtinybė perduot pokytį ar informaciją iš jūsų materialaus įsikūnijimo kitame laike. Erdvės susijungs ir jūs pajusite tą erdvę su visais niuansais. O, kadangi, šis procesas priklauso ne nuo dabartinio jūsų įsikūnijimo, o nuo to praeities įsikūnijimo, kuris beldžiasi į jūsų gyvenimą, tai jūs susidursite su daug didesnio sąmoningumo savimi. Jus akis į akį susidursite su savimi. Nežiūrėsite kaip į kito juostą, ką dabar gebate, bet būsite toje kino juostoje. Ir jūs patirsite šoką nuo to, kad visiškai nesuvokiate kaip vyksta ten gyvenimas, kokie principai egzistuoja toje erdvėje, kokiais principais vyksta mąstymas ir pats gyvenimas. Jums tai bus visiškai nauja, o kadangi būsimiems procesams reikalingas jūsų sąmoningumas, tai reikia, kad jūs išjaustumėte tą aplinką. Ne tik nustebę žiūrėtumėte, bet gebėtumėte suvokti kas ten yra ir žinotumėte, kad ir jūsų dabartinis gyvenimas gali turėti visiškai kitą gyvenimo formą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *