Maldos

Sanat Kumaros pasveikinimas

Sanat Kumara

Aš noriu Žemei Taikos,
Kad žmogus žmogų mylėtų.
Aš noriu pavasario žalumos
Ir švytinčios Saulės šviesos.

Tad atskleiskite meilę visi ir visiems,
Kas supa jus kasdienybės rate.
Lai šypsos vaikai žvelgdami į tėvùs,
Lai džiaugias širdis išgyvendama šią dieną.

Aš ateinu į Žemę su spindinčia jėga,
Su virpesių gausa, su tyrumu –
Ir apgaubiu kiekvieną, prašantį ramybės,
Ir nusišypsau tam, kas šypsosi man.

Būkite palaiminti, brangieji mano,
Įleiskite tyros meilės spindulį į savo širdį –
Aš ateinu, Aš jumyse ir aplink jus
Aš, Dievas, esantis jūsų širdyse.

Aš žadinu savo jėgą, esančią jumyse,
Aš keliu vibracijas jūsų širdyse.
Giedokit pašlovinimo giesmę man kas dieną
Ir jūs pajusite dieviškosios meilės jėgą savyje.

Su meile, su šypsena aš jus apkabinu –
Būkite manimi garbingai, išdidžiai.
Neškite tyros meilės taurę per gyvenimą
Ir skleiskite gerumą savyje.

Pasaulis jūsų – tai mano kūrinys,
Tai tikėjimas, viltis ir meilė.
Tai išsipildžiusi mano svajonė – būti žmogumi,
Tai laimė, džiaugsmas ir ramybė.

Įeikite į savo širdį jūs šiandieną,
Atraskite savy gražiausius jausmus –
Pasidžiaukite tuo, ką rasite savy,
Ir atiduokit tai pasauliui, atiduokit man.

Tikėjimas, viltis ir pasitikėjimas,
Bendrumas, sąskambis ir meilė.
Ryžtas, garbė, atsakingumas,
Savitvarda, savidisciplina ir savikontrolė.

Jūs žinote, kaip būt laimingais,
Tai siekit to visa sava širdim –
Ir Aš prabusiu jūsų širdyje
Su savo meile ir jėga.

Aš atėjau į Žemę su spindinčia jėga,
Su virpesių gausa, su tyrumu –
Ir apgaubiu kiekvieną, prašantį ramybės,
Ir nusišypsau tam, kas šypsos man…

Youtube: Sanat Kumaros Pasveikinimas


Malda Visatos Kūrėjui

Jelena Rerich

Dieve, Visatos Kūrėjau,
Pažvelk į mane ir tark savo žodį –
Ar aš einu teisingu keliu,
Ar paklydau rūke nežinomybės ir klaidų?
Aš atsiprašau visų, kuriuos įskaudinau,
Atsiprašau savęs, kad nesaugojau ir netausojau to,
Kas manyje gražiausio – to, kas duota Dievo.
Atleiskite, čia esantys ir išėjusieji, už visą skriaudą,
Kurią jums kažkada padariau.
Atleiskite už mano klaidas ir neteisingą elgesį –
Aš mokausi, aš siekiu pažinimo
Ir atvira širdimi kreipiuosi į Dievą:
Padėk man pakelti savo sąmoningumą,
Padėk susivokti beribėje erdvėje.
Leisk išjausti besąlyginės meilės jausmą,
Leisk pažinti Tave vis labiau.
Leisk prisiglausti prie Tavęs ir nurimti Tavo šviesoje,
Leisk atsilaisvinti nuo sąmonės blokų ir filtrų,
Kad tik galėčiau geriau suvokti Tiesą.
Būk palaimintas, Dieve, nes aš laiminu save,
Kaip Tavo Galios, Meilės ir Išminties dalelę
Šioje Visatos dalyje.

                                                                       (kartokite tiek, kiek širdis to norės)


Jėzaus malda

Jėzus

Tėve, mano mylimas Tėve,
Aš kreipiuosi į Tave šiandieną
Su begaliniu Džiaugsmu širdyje,
Su Meile ir Dėkingumu.
Didžiosios Meilės srovės teka per mane,
Kai tik pakeliu akis į Tave.
Tu mane laimini ir tas palaiminimas
Suteikia man jėgų žengti savuoju keliu.
Tavęs pajautimas išdegina
Bet kokią abejonę savimi, bet kokį nerimą.
Aš žinau: Tu mane myli.
Ir vardan Tavęs, Tėve,
Aš žengiu savo gyvenimo keliu
Aukštai pakelta galva ir su tvirtu žinojimu:
Tu esi mano Jėga. Mano Meilė ir mano Širdis.
Tu esi mano Išmintis ir mano Tikėjimas.
Aš šlovinu Gyvenimą, kurį Tu man dovanojai.

Aleliuja!


Kai reikia pagalbos…

Marija – šviesos, meilės ir gerumo Motina,
Padėk man šią mano gyvenimo valandą,
Suteik man stiprybės, šviesos ir ramybės,
Leisk pažvelgti į savo situaciją tavo akimis.
Leisk man pajusti tavo išmintį, tavo ramybę,
Apgaubk tuo mane ir padėk man nurimti.
Tavo šviesoje skleidžiasi mano meilė,
Tavo ramybėje sušyla mano širdis ir protas.
Mane apgaubia vidinė šiluma ir susitaikymas,
Situacija mane tik moko ir brandina.
Aš atsiveriu dieviškai šviesai ir tiesai,
Lai skleidžiasi per mane tavoji išmintis ir meilė.
Lai įsitvirtina manyje tavo šviesa
Ir suteikia jėgų man elgtis teisingai.
Su gerumu ir meile dėkoju už pagalbą
Ir visa, ką geriausio man siunti,
Aš nuoširdžiai priimu į savo tyrą širdį.


Malda Pasaulio Motinai

Pasaulio Motina

Pasaulio Motinos šviesoj aš savo sielą atveriu gyvenimui.
Visa jėga aš į save geriu Jos meilę, išmintį, gerumą.
Visu vidiniu spindesiu aš atkartoju Motinos švelnumą,
Visom vidinėm galiom aš spinduliuoju Jos šventumą.
Pasaulio Motinos didybėj Pasaulį savąjį kuriu
Ir atkartoju Jos energijų virpėjimą savuose poelgiuose aš kasdien.
Su pakylėjimu, su džiaugsmu aš susilieju su Tavim, Pasaulio Motina,
Ir Tavo šviesoje aš gyvenu – kai Viešpats suteikė man gyvybę.
Galingame Tikėjimo sraute aš virpesius tiesos pagaunu
Ir išskleidžiu juos savoj minty bei suteikiu gyvenimą jai naują.
Lai džiaugiasi Pasaulio Motinos širdis, matydama vaikų kūrybą,
Lai skleidžiasi Lotoso žiedai kiekviename žmogaus delne.
Ir padėkoju aš Pasaulio Motinai
Už kelią ir žinias, kurias man atveria šiandieną…


Dėkingumo malda

Sanat Kumara 

O, Dieve Visagali, džiaugiuosi Tave įkūnydamas.
Džiaugiuosi siela ir kūnu su Tavimi susiliedamas.
Esu dėkingas už gautą išmintį, už meilės jėgą ir gerumą.
Tikiu Tavimi, priimu Tavo mokymą ir globą.
Kiekviena mano mintis yra nuskaidrinta Tavo išminties.
Kiekvienas jausmas išgrynintas Tavo šventumu.
Kiekvienas mano veiksmas skirtas vienybei su Tavimi.
Dėkoju Tau už šios akimirkos bendrystę,
Už paramą ir globą širdingai Tau dėkoju.

Sanat Kumaros perduota malda, kuri labiausiai tinka sakyti savo maldų  ar meditacijos pabaigoje.


Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa

El Morija

Mano širdis kupina siekio pažinti Meilę.
Mano protas kupinas ryžto pažinti Tiesą.
Mano svajonės kupinos vilties ir džiaugsmo.
Mano veiksmai kupini pasitikėjimo Kūrėju.
Aš sutelkiu savo mintį į Kūrėjo Galią,
Sutelkiu savo vidinę jėgą Aukščiausios sąmonės pažinimui
Ir, išreikšdamas savo valią, aš tariu:
Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa.
Tebūnie pašlovintas Gyvenimas,
Leidžiantis suvokti Dievo Galią.
Tebūnie pašlovinta kūryba,
Leidžianti per mane reikštis Dievo Valiai.
Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa,
Besiskverbianti per mano mintis ir jausmus.
Tebūnie pašlovinta Dieviškoji Šviesa,
Gebanti keisti mano gyvenimą.
Aš atveriu savo širdį Dieviškosios Šviesos srautui
Ir per savo veiksmus Ją dovanoju pasauliui.


Pašlovinimo giesmė

Arkangelas Mykolas

Būk pašlovintas, Gyvenime,
Būk pašlovintas, Dieve,
Būk pašlovintas, Angele, saugantis žmogų.
Būk pašlovinta, Kūryba,
Būk pašlovinta, Tiesa,
Būk pašlovinta, Meile, apgaubianti žmogų šiluma.
Būk pašlovintas, Arkangele Mykolai,
skleidžiantis savo Tiesos spindulius
bei suteikiantis žmogui saugumą ir ramybę.
Ir lai Tavo jėga sužadina žmogaus
prigimtinę teisę būti sąmoningu kūrėju.