Rožiniai

„AŠ ESU”

Viešpats Maitrėja

Aš esu Dvasia. Aš esu Kūrėjo suformuota dvasia, turinti kūną, protą ir širdį.
Aš atėjau į Žemę skleisti Kūrėjo mintį, meilę, gėrį.
Aš kupinas džiaugsmo, kad tai galiu daryti čia ir dabar.
Čia ir dabar galiu šypsotis ir bendrauti,
Visur ir visada galiu pasikliauti vidiniu žinojimu, kas Aš Esu:

AŠ ESU LAISVĖ, AŠ ESU MEILĖ, AŠ ESU DŽIAUGSMAS, AŠ ESU TIESA.

Aš esu Žmogus, galintis kurti.
Galintis kurti mintį tokią, kokios noriu ir kokią skleisti yra teisinga.
Aš galiu išjausti besąlyginės meilės jausmą ir dovanoti jį visiems ir visada.
Galiu sukurti švytintį dangų, tačiau galiu jį apgaubti debesimis.
Debesys gali būti juodi, ir gali būti nutvieksti Saulės šviesos.
Aš galiu kurti pasaulį, kuriame gera gyventi tau ir man.

Aš esu didinga siela, žengianti per gyvenimus ir kaupianti savo patirtį.
Aš esu siela, žinanti Visatos dėsnius, pažįstanti begalinį pasaulį ir aš renkuosi gyvenimą Žemėje, nes čia ir dabar galiu veikti. Aš galiu kurti.

Pasaulis mūsų nuostabus, pilnas regimos ir neregimos gyvybės
ir tame pasaulyje aš galiu kurti santykius. Galiu kurti gerus ir negerus santykius.
Galiu džiaugtis, galiu liūdėti, galiu pažinti, bet galiu ir save apriboti.
Aš renkuosi, kaip man gyventi, bet sielos gelmėse visada žinau:

AŠ ESU LAISVĖ, AŠ ESU MEILĖ, AŠ ESU DŽIAUGSMAS, AŠ ESU TIESA.

Aš – kuriantis žmogus ir prisiimu atsakomybę už savo kūrybą.
Aš žinau, kodėl kuriu, ko siekiu ir žinau, kokios bus mano kūrybos pasekmės. Todėl aš visada siekiu kurti atsakingai. Atsakingai renkuosi žodžius, atsakingai vertinu kiekvieną žmogų, atsakingai išreiškiu savo jausmus.
Aš atsakau už kiekvienos minties pasekmes
ir prisiimu visą atsakomybę už tai, ką kuriu.

Aš žinau, kad su Kūrėjo palaiminimu, mano kūryba bus teisinga.
Aš žinau, kad apšviestas Jo meilės aš elgiuosi teisingai.
Aš žinau, kad jausdamas Jį savyje, visur ir visada elgiuosi teisingai, garbingai, nuoširdžiai ir paprastai. Nes buvimas Dievuje neleidžia gimti blogoms mintims.

Tik atsiribojus nuo Dievo, nuo Aukščiausiojo Proto, aš elgiuosi tik taip,
kaip supranta mano žemiškas protas, mano žemiška patirtis.
Atsiribojusi nuo savo sielos žinojimo, kas yra tiesa, aš imu klysti.
Todėl aš renkuosi gyventi Dievuje. Aš renkuosi būti
Jo šviesoje, Jo meilėje, Jo struktūroje. Tuomet mano valia susilieja su Kūrėjo valia.
Mano veiksmas atspindi Jo mintį, Jo idėją.
Ir aš elgiuosi teisingai, nes žinau, kad esu dalis tos didingos struktūros –
aš esu Kūrėjo dalis. Esu su Juo sujungtas amžiams.

Aš esu Visaapimanti Išmintis. Aš esu Visaapimanti Meilė ir Gerumas.
Aš esu tyrumas ir paprastumas, nenugalima jėga,
gebanti stoti prieš blogį ir gebanti visada pasirinkti Šviesos pusę.

AŠ ESU LAISVĖ, AŠ ESU MEILĖ, AŠ ESU DŽIAUGSMAS, AŠ ESU TIESA.

Lai dega mano širdyje meilė ir pagarba gyvenimui.
Lai dega širdyje padėka Kūrėjui už galimybę išjausti ir suprasti gyvenimą,
už galimybę pačiam kurti savo gyvenimą.
Aš mokausi, aš siekiu pažinimo ir visa savo atvira širdimi sakau:

AŠ ESU LAISVĖ, AŠ ESU MEILĖ, AŠ ESU DŽIAUGSMAS, AŠ ESU TIESA.

Te laimina Kūrėjas šią mano gyvenimo akimirką, kurioje aš jaučiu dėkingumą
už kiekvieną išgyventą potyrį, už galimybę vis labiau suvokti Pasaulio didingumą,
už gebėjimą vis labiau pažinti save.
Aš myliu ir vertinu šią akimirką, nes ji man dovanota Dievo.

Lai mano meilė ir gerosios mintys apgaubia visą Žemę ir žmoniją.
Aš savo laime ir džiaugsmu dalinuosi su Pasauliu.
O Dievui siunčiu savo dėkingumą ir meilę.

Youtube: Viešpats Maitrėja. Rožinis AŠ ESU


Rožinis

Motina Marija

Meilė išskleidžia sparnus. Ji suteikia jėgą gyventi. Būkite meilėje ir gerume.
Nėra stipresnės jėgos Visatoje už Meilę ir Išmintį.
Todėl būkite meilėje, būkite džiaugsme.
Tik tyras džiaugsmas suformuoja laisvą kelią į Dievo pajautimą, į gyvenimo pažinimą.

Su meile ir šypsena aš žvelgiu į pasaulį,
Su gerumu ir tyrumu aš einu į pasaulį.

Tikėjimas išskleidžia sparnus. Jis suteikia visaapimančią jėgą gyventi. Būkite tikėjime ir pasitikėjime Dievu.
Būkite šiame jausme nuolat ir jus nuolat lydės sėkmė ir laimė.

Su tikėjimu ir pasitikėjimu žvelgiu į pasaulį,
Su tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu išgyvenu šią dieną.

Viltis išskleidžia sparnus. Viltis leidžia pradėti ir pabaigti visus darbus, kuriuos norite padaryti. Viltis įkvepia, suteikia ryžto, drąsos.
Viltis, kad Kūrėjas palaimina kiekvieną mūsų siekį, suteikia jėgų įgyvendinti visas svajones.

Su viltimi ir ramybe žvelgiu į pasaulį,
Su viltimi ir ramybe įgyvendinu savo siekius

Tyra širdis atveria vartus į žmonių širdis.
Nuginkluoja piktuosius, nuramina išsiblaškiusius.
Tyra širdis apgaubia meile, atsako ramybe, suteikia drąsos ir vilties.
Tyra širdis spinduliuoja Kūrėjo šviesą ir meilę.

Su tyrumu ir paprastumu žvelgiu į pasaulį,
Su tyrumu ir atvirumu priimu į širdį kiekvieną žmogų.

Išmintis atveria vartus į žinojimą, į dieviškojo pasaulio pajautimą.
Išmintis ir žinojimas suteikia ramybę, stiprybę, pasitikėjimą savimi ir Kūrėju. Išmintis išskleidžia sparnus gyvenimui čia ir dabar, ir amžinybėje.

Su išmintimi žvelgiu į pasaulį,
Su išmintimi einu per pasaulius.

Lai skleidžiasi manyje Meilė, Gerumas, Tikėjimas ir Pasitikėjimas, Viltis ir Džiaugsmas. Aš savo meile apgaubiu visą Žemę ir suteikiu sparnus kiekvienam, kylančiam į Saulę, į dieviškąją šviesą.


Rožinis

Elohimas Matrica

Mano gyvenime skleidžiasi Dieviškoji Meilė,
Mano sąmonėje skleidžiasi Aukščiausioji Sąmonė.
Aš žengiu per gyvenimą, kupinas ryžto pažinti savo siekius ir savo tiesas.
Aš atveriu savo širdį ir protą Aukščiausios Sąmonės vibracijoms,
Sutelkiu dėmesį į šviesą ir žinias, kurios padeda nuolat save keisti.
Aš myliu Gyvenimą ir gerbiu Tiesą, kuri ateina iš dieviškojo plano.
Aš sujungiu savo žemiškus siekius su savo Aukščiausios Sąmonės siekiais
Ir kuriu gyvenimą, paremtą Visatos dėsniais.
Mano gyvenimo kūryboje atsiskleidžia vidinės pastangos
Pažinti save, keisti save ir nuolat atsinaujinti.
Atsinaujinti mąstyme, veiksmuose, įpročiuose.
O nuolatinis pažangos siekis skatina mane domėtis
Tiek žemiškuoju, tiek subtiliuoju pasauliu.
Naujos tiesos, išgyventos per subtilius potyrius,
Suteikia žemiškajam gyvenimui daugiau prasmės, šviesos ir laisvės.
Ir aš žengiu per gyvenimą
su vis  naujesnėmis idėjomis, naujomis galimybėmis
Ir vis gilesne Išmintimi.