Visatos Kūrėja

Apie Tikėjimą ir Pasitikėjimą

Aš, Visatos Kūrėja, labai džiaugiuosi būdama čia ir dabar. Man iš tikro yra labai smagu būti su jumis, palaikyti jus ir įvesti į tą naująją mokymo platformą – pasiruošusius pokyčiui, atvėrusius savo širdis ir protą tam naujam savo gyvenimo etapui, kuriame jūs įtvirtinsite visišką pasitikėjimą Kūrėju.
(Pastaba: šis pranešimas gautas per „Prigimtinės Tiesos pažinimo” mokyklos pamoką, tačiau aktualus visiems, siekiantiems pokyčio. Apie „Prigimtinės Tiesos pažinimo” mokyklą galima pasiskaityti čia).

Šiandien kalbėsiu apie Tikėjimą ir Pasitikėjimą. Tikėjimą ir Pasitikėjimą ne tik savimi, ne tik subtiliuoju pasauliu, ne tik Kūrėju, bet ir ta galinga idėja, kad jūsų mintis kuria materiją, o mintį kuriate jūs. Jūs pasirenkate mintį tokią, kokios norite, jūs turite teisę išgyventi jausmą tokį, kokio norite, modeliuojate, kokią stiprybę norite išreikšti – ir visa tai jūs galite sukurti, nes tikite, kad mintis yra materiali.
Jumyse turi būti stiprus tikėjimas, kad jūs galite pasikeisti, kad galite suvokti savo Aukštesniosios sąmonės planus, kad galite pagerinti savo materinę aplinką, kad galite išjausti Kūrėją vis labiau, vis giliau, vis aiškiau. Jūs turite suprasti, kad šiame procese nėra galimybės nepasikeisti, nes jūs esate be galo globojami savo Dvasios Mokytojų, savo angelų, galiausiai, savo Aukščiausiosios sąmonės, kuri puikiai žino, kokie keliai atsiveria jai pačiai per jūsų suvokimą, per jūsų galimybę daryti įtaką žemiškai aplinkai. Ir viskas remiasi tikėjimu, kad jūs galite tai padaryti, viskas remiasi jūsų vidiniu apsisprendimu, kad norite tai padaryti. Ir viską apgaubia, palaiko pasitikėjimas Kūrėju bei pasitikėjimas savimi, savo vidine jėga, savo Aukščiausiąja sąmone. Šiandien jūs apjungiate visas savo sąmones į tam tikrą vientisą mąstymo ir veikimo srautą.

Daugybę metų veikė jūsų žemiškoji sąmonė, ir štai dabar į jūsų gyvenimą sėkmingai įsilieja siela su savo planais, su savo siekiais, savo sklaida, kūryba, jausmingumu, bet kartu į visą šį procesą įsilieja ir jūsų Aukščiausioji sąmonė, jūsų vidinė išmintis. O kadangi jūsų aukštesnės sąmonės nėra realiai apčiuopiamos, lieka tik tikėjimas, kad jos tikrai egzistuoja. Ir tas vidinis žinojimas, kurio nebegali paneigti jokiomis savo proto abejonėmis, iš tikro keičia jūsų gyvenimą. Todėl šiame jūsų augimo procese be galo svarbus yra tikėjimas savo vidine jėga, tikėjimas tuom, kad jūsų valia, jūsų sprendimai viską lemia. Galbūt jūs turite išmokti įsiklausyti į savo vidinį balsą, į nuojautą, įsiklausyti ką sako jūsų Dvasios Mokytojai, ką kužda jūsų Aukščiausioji sąmonė, bet vis tiek tai yra jūsų sprendimai: jūs turite teisę rinktis, ko klausyti, ko nesiklausyti, ką išjausti, o ko atsisakyti – ir visa tai materializuojasi. Visa tai sukuria pagrindą jūsų gyvenimui. Žemiškasis gyvenimas nėra atskirtas nuo Aukštesniosios sąmonės gyvenimo, viskas apsijungia į vieną materiją, į vieną veiksmą. Ir jeigu yra mintis, ji ir realizuojasi. Juk jūs, tas nuostabus kūnas, esate realizuota Kūrėjo mintis, o kadangi jūs visiškai atspindite Kūrėją, tai jūsų mintis taip pat tampa materija. Nesvarbu, kokio platumo jūsų mintis, galbūt jūs tik norite sukurti gražią aplinką savo namuose, o gal norite sukurti ramybę visai Žemei, visai žmonijai, nesvarbu, kokio gylio jūsų mintis, ji yra veiksni visur, visur turi savo prasmę, visur turi savo pasekmes. Tikėkite tuom, kad jūsų sprendimai, jūsų valia labai daug ką lemia gyvenime.

Galbūt jūs vis dar galvojate, kad žemiškoji aplinka, ta situacija, kurioje esate, kurioje gyvenate, lemia jūsų gyvenimą. Ne, gyvenimo situacijas nulemia jūsų sprendimai – jūs arba priimate tam tikras jums primestas situacijas, arba mėginate jas sudėlioti taip, kad jums vis tiek būtų patogu gyventi, kad galėtumėte mėgautis savo gyvenimu, kad galėtumėte kurti tai, kas jums svarbu ir pažinti tai, kas jums svarbu.

Sugrįžkime prie tikėjimo idėjos. Ar visi vidiniai pajautimai, matymai yra realūs? Tarkime, ar realūs yra matymai angelų, kosminių būtybių, ar realūs matymai dėsnių ir principų, kurių niekaip neapibūdinsi? Viskas remiasi tikėjimu – jeigu tikite, tai ir yra realu. Jūsų valia rinktis, kuom tikėti, tai yra jūsų gyvenimas, ne kažkieno kito, net jeigu pakliūsite į iliuziją. Žmogus gali pakliūti į tam tikrus iliuzijos plotus, bet ir tai nėra problema, tai vis tiek yra gyvenimas, tačiau žmogus gali jį pakeisti, gali transformuoti, gali išeiti iš kitų žmonių paduotos iliuzijos ir kurti tai, kas jam svarbu, aktualu. Labai norisi jums pasakyti, kad viskas pasikeis, jeigu tuo tikėsite. Supraskite, tai yra jūsų mintis, ir jeigu jūs patys tą mintį nuoširdžiai palaikysite, visiškai neabejosite ja, priimsite kaip jau beveik įvykusią, – ji ir bus jūsų materijoje. Bet jeigu jūs kažkur suabejosite, kažkur pajusite gailestį sau, kažkur pajusite kažkokią baimę, kažkokius prietarus, žinoma, ta mintis labai susilpnės, materija susilpnės, materializacija susilpnės. Prisiminkite, Kūrėjas jus gi sukūrė iš minties ir jūs egzistuojate, tai kaip jūs galite abejoti savo sukurta mintimi, jūs gi atspindite Kūrėją? Prisiminkit tai visada: jeigu jūsų mintis bus tvirta jumyse, ji sukurs tam tikrą materiją. Jeigu patikėsite, kad galite įgyti jėgos tapti savarankiškais, sąmoningais, tai taip ir bus, tuo reikia tikėti, tai reikia priimti, atsiverti ir siekti suvokti, kur pasitaisyti, ką reikia pakeisti savyje, kad viskas eitųsi daug sklandžiau, paprasčiau ir aiškiau – ir jūs pasikeisite. Jūs tiesiog tapsite labiau atsakingi už savo kūrybą, už savo mintį, už savo minties sukurtus rezultatus. Galbūt, kažko nesužiūrėsite ir rezultatas gausis ne toks, kokio norėjote, bet visada jį galima patobulinti. Visada galima įsiklausyti į savo Aukščiausiąją sąmonę ir suvokti, kur buvo padaryta klaida, ką reikėtų kitaip įvertinti, kaip reikėtų tą mintį sukurti, kad ji taptų materiali.

Šiandien jūs mokotės patikėti savo jėga, savo mintimi, kad galėtumėte keisti tai, kas yra jūsų minčių ir jausmų pasaulyje, jūsų žemiškame gyvenime. Ateis laikas, kai jūs galėsite kurti ir aukštesniame plane. Pajusite tą bendrystę su subtiliojo pasaulio būtybėmis, Mokytojais, galėsite sutelkti savo mintis ir kurti su jais tiek žemiškame plane, tiek kartu su jais aukštesniuose planuose. Šiandien dar truputėlį sudėtinga suvokti, kaip savo mintį padaryti veiksnią tuose aukštesniuose planuose, bet tai yra realu. Ir vėl kartoju tą patį: jūs esat gyvi tik dėl Kūrėjo minties, dėl Kūrėjo minties realizacijos, vadinasi, viską galite sukurti ir jūs. Turi būti tikėjimas tuo, kad tai yra įmanoma, kad tokie yra dėsniai, tokia yra tiesa. Ir jeigu jums kai kada pritrūksta pasitikėjimo savimi – ar teisingai suvokiate, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, tada atsiverkite pasitikėjimui Kūrėju, leiskite Jam jus vesti, leiskite apgaubti savo Išmintim ir Meile, prašykite nurodyti, kuria kryptimi jums geriau mąstyti, kokias savo silpnybes reikia pastebėti, kaip reikia save pakeisti ir ką reikia atlikti per dieną. Taip susitelkę į pasitikėjimą Kūrėju pajusite, kaip Jis jums padeda. Kūrėjas jums parodys, kur yra jūsų netobulumas, kur yra tam tikros spragos, o gal yra kažkokie karminiai neatidirbimai, kuriuos taip pat reikia suvokti ir iš kurių reikia išsilaisvinti. Gal yra kokios senos nesuvoktos nuostatos, kurios trukdo jums gyventi. Jūs turit pasitikėti Kūrėju visada: ir savo kasdienėje veikloje, ir kuriant savo mintį, savo idėją, savo siekiamybę, nes Jis švelniai parodys, ar jūs klystate, ar kažką pamiršote ir nepadarėte, o gal reikalinga kažką patobulinti – viską parodys per dieną, per įvykius, per jūsų mintis, per jūsų vidinius pajautimus. Jūs gi žinote, kad ne visas mintis jūs patys sukūrėte, kai kurios ateina iš subtiliojo plano, tiesiog jas paduoda pats Kūrėjas, paduoda jūsų Aukščiausioji sąmonė ir tai yra nuostabu. Jūs pajaučiate tą tikrą savo gyvenimo tiesą, žinoma, jūs galite būti truputėlį išsigandę ir priimti svetimas mintis, kitų žmonių, tų, kurie yra šalia ar net visai toli – tai nėra tikroji jūsų mintis, todėl visada atverkite širdį Kūrėjui ir su ramybe priimkite viską, ką Jis jums suteikia, ir suprasite, kaip tada yra lengva ir paprasta išgyventi savo dieną ir pamatyti savo išmoktas bei neišmoktas pamokas.
Kartu su tuo pasitikėjimu jūs pajusite drąsą veikti, drąsą kurti, drąsą prisiminti savo geriausias idėjas ir jas realizuoti, galbūt ir visiškai naujas sukurti, patikėti, kad jūs galite tai padaryti – ir, žinoma, kad galite. Žinoma, kad visada atsiras tie žmonės, kurie jus palaikys ir kuriems bus reikalinga ta jūsų idėja, nes viskas kuriasi Žemėje aplink jūsų mintį, visas jūsų gyvenimas kuriasi aplink jūsų mintį, ir jeigu jūs turite idėją ir manote, kad ta idėja neturės atgarsio kito žmogaus širdyje, tai jūs klystate. Jeigu tai yra jūsų tikra idėja, jeigu jūs ja tikrai tikite, visados šalia bus tie, kuriems reikalinga ta idėja, visados bus tie, kuriems reikalinga ta pagalba, parama, pamokymai ar tiesiog jūsų paslauga, bet jūsų mintis, jūsų tikėjimas ta mintimi turi būti labai stiprus. Ir jeigu niekas iš jūsų aplinkos nepasitiki jūsų keliama mintimi, idėja, jūs vis tiek turite ja tikėti, širdimi išjausti, kad tai jūsų gyvenimas ir būti drąsūs įgyvendinti tą idėją. Nes jeigu ateina mintis, o jūs dėl kai kurių savo kompleksų ar kažkokių gyvenimiškų situacijų dar nedrįstate jos realizuoti, tai yra jūsų problema – reiškia, jūs kažko dar neišmokote. Tad ramiai į tai pažiūrėkite ir mokykitės. O svarbiausia, mokykitės tikėti savimi ir Kūrėju.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *